نویسنده = سعید برومند نسب
برنامه‌ریزی آبیاری ذرت دانه‌ای با استفاده از شاخص CWSI در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1842-1852

ستار جلیلیان؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب


ارزیابی مدل‌های کاهش جذب آب ذرت دانه‌ای در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 930-941

آرش شیرمحمدی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب


تعیین ضریب تنش شوری و حساسیت آبی با رویکرد مطالعه بهره‌وری مصرف آب کوشیا (Kochia Scoparia L.) در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1204-1221

رضا صادق منصوری؛ منا گلابی؛ سعید برومند نسب؛ معصومه صالحی


ارزیابی تاثیر بیوچار و هیدروچار اصلاح شده بر کاهش آبشویی نیترات در خاک لوم در شرایط غیر اشباع

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 761-772

یزدان خدارحمی؛ امیر سلطانی محمدی سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری


ارزیابی و مقایسه تأثیر هیدروچار اصلاح شده و سوپرجاذب بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 500-511

یزدان خدارحمی؛ سعید برومند نسب؛ امیر سلطانی محمدی سلطانی محمدی؛ عبدعلی ناصری


توسعه شاخص های کاربردی حکمرانی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 919-929

عادل دحیماوی؛ علی محمد آخوند علی؛ عبدالرسول شیروانیان؛ سعید برومند نسب