نویسنده = حمید زارع ابیانه
کاربرد مدل تراز انرژی برای پیش‌بینی تعرق و شرایط خرد اقلیم داخل گلخانه با استفاده از داده‌های هواشناسی

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2060-2074

سید معین الدین رضوانی؛ حمید زارع ابیانه؛ محسن گودرزی


ارزیابی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه توت‌فرنگی گلخانه‌ای تحت سطوح مختلف آبیاری در بسترهای کشت خاکی و غیرخاکی

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1697-1707

شمسی رضایی؛ حمید زارع ابیانه؛ حسن ساری‌خانی؛ مهدی جوزی


توزیع تعرق و کمبود فشار بخار در گلخانه ی تجاری

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1191-1203

سید معین الدین رضوانی؛ حمید زارع ابیانه؛ محسن گودرزی


تخمین رطوبت خاک با تعیین ضرایب منحنی رطوبتی ون‌گنوختن در آبیاری قطره‌ای

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1121-1129

حمید زارع ابیانه؛ نرگس مهدوی مقدم؛ حسین باقری