نویسنده = عباس کاویانی
ارزیابی و پایش خشکسالی در دشت قزوین با استفاده از شاخص‌های مبتنی بر MODIS در گوگل ارث انجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

محدثه السادات فخار؛ عباس کاویانی


بهبود قدرت تفکیک مکانی باندهای حرارتی براساس تکنیک‌های ریزمقیاس و اثر آن در برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجع

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1275-1290

بهاره بهمن آبادی؛ عباس کاویانی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ اصغر عزیزیان قطار


تأثیر کاربرد بیوچار و کاه و کلش گندم بر غلظت آبشویی نیتروژن

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 355-365

زهرا پرتوی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی


ارزیابی آماری داده‌های بارش GPCC، GPCP، CMAP و NCEP-NCAR با داده‌های مشاهده‌ای در استان‌های البرز، قزوین، زنجان، کردستان و همدان

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1879-1896

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ زهره فرجی


تخمین دمای هوا و سطح زمین با استفاده از GLDAS و NCEP/NCAR

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 931-944

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار؛ زهره فرجی


مقایسه نتایج تخمین تبخیروتعرق واقعی گیاهان زراعی و باغی حاصل از الگوریتم‌های SEBS و SEBAL (مطالعه موردی: دشت قزوین)

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1266-1280

فاطمه فیروزی نظام آبادی؛ عباس کاویانی؛ مهنوش مقدسی؛ بهاره بهمن آبادی