نویسنده = هادی رمضانی اعتدالی
اثر تغییر تاریخ کشت در شرایط تغییر اقلیم بر عملکرد گندم پاییزه

دوره 17، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 979-995

فاطمه برزو؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی


آنالیز حساسیت و بررسی تغییر نوع سیستم آبیاری بر آبخوان دشت قزوین با استفاده از نرم افزار GMS

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1182-1195

مهنوش جناب؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ پیمان دانشکار


بهبود قدرت تفکیک مکانی باندهای حرارتی براساس تکنیک‌های ریزمقیاس و اثر آن در برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجع

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1275-1290

بهاره بهمن آبادی؛ عباس کاویانی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ اصغر عزیزیان قطار


بررسی عملکرد دو پایگاه داده هواشناسی در تخمین ردپای آب گیاه ذرت، مطالعه موردی: دشت قزوین

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1394-1403

هادی رمضانی اعتدالی؛ فراز گرگین؛ پریسا کاکوند


بررسی کارایی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی تبخیر-تعرق ذرت واجزای آن در سامانه-های آبیاری میکرو تحت شرایط مالچ

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1499-1513

حسین دهقانی سانیج؛ سمیرا اخوان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ الهه کنعانی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


بررسی ردپای آب در تولید طیور

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1562-1570

احسان موحدنژاد؛ علیرضا شکوهی؛ هادی رمضانی اعتدالی


تأثیر کاربرد بیوچار و کاه و کلش گندم بر غلظت آبشویی نیتروژن

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 355-365

زهرا پرتوی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی


آنالیز حساسیت موضعی مدل AquaCrop برای دو محصول گندم و ذرت در دو منطقه دشت قزوین و پارس‌آباد مغان.

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1565-1579

وحید ادبی؛ اصغر عزیزیان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی؛ بهنام آبابایی


برآورد تبخیرتعرق و نیاز آبی محصولات زراعی در مناطق با تنوع اقلیمی و ارتفاعی (مطالعه موردی: استان قم)

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1448-1462

خالد احمدآلی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباسعلی پورمحسنی پورمحسنی