نویسنده = محمود مشعل
تعیین عملکرد، کارایی مصرف آب و شبیه‌سازی تاج‌پوشش گیاه کاهو در دو کشت هیدروپونیک و کشت خاکی با مدل AquaCrop

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2075-2088

محمود سبزیان؛ علی رحیمی خوب؛ محمود مشعل؛ ساسان علی نیایی فرد


بررسی راندمان مصرف و بهره‌وری آب در سیستم کشت دوم و کشت راتون در شهرستان ساری

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 69-77

مریم بابایی؛ علی شاهنظری؛ محمود مشعل؛ بهزاد آزادگان