نویسنده = وحید یگانگی دستگردی
سنجش اثربخشی عملکرد سازمانی برای سازگاری با خشکسالی مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1352-1362

وحید یگانگی دستگردی؛ محمد حسین شریف زادگان؛ نغمه مبرقعی دینان


ارزیابی کیفیت مواجهه با خشکسالی در برنامه‌های منطقه‌ای- مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1130-1140

وحید یگانگی دستگردی؛ محمد حسین شریف زادگان؛ نغمه مبرقعی دینان


ارزیابی فضایی آسیب پذیری بخش کشاورزی نسبت به خشکسالی -مطالعه موردی چهارمحال و بختیاری

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1141-1152

وحید یگانگی دستگردی؛ محمد حسین شریف زادگان؛ نغمه مبرقعی دینان