نویسنده = اصلان اگدرنژاد
ارزیابی مدل SWAP برای شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب ذرت در مدیریت‌های مختلف آب و کود

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 573-584

کریم نیسی؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


بهینه‌سازی دور آبیاری و مقدار سوپرجاذب در کشت سویا با استفاده از مدل سطح-پاسخ

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 387-400

اصلان اگدرنژاد؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ سالومه سپهری


مقایسه مدل‌های AquaCrop وORYZA در شبیه‌سازی عملکرد، زیست‌توده و کارایی مصرف آب سه رقم برنج تحت مدیریت کشت مختلف

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1066-1081

سید امیر حسین موسوی؛ اصلان اگدرنژاد؛ عبدالعلی گیلانی


ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی و تعیین عمق مناسب آب آبیاری

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 891-903

محمد علی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


تحلیل حساسیت مدل AquaCrop نسبت به تغییرات پارامترهای رشد گیاه ذرت تحت تنش شوری در روش های مختلف آبیاری

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 727-738

افشین سرکهکی؛ اصلان اگدرنژاد؛ سهراب مینایی


برنامه‌ریزی آبیاری ذرت و تعیین توابع تولید آب و کود نیتروژن مصرفی با استفاده از مدل واسنجی‌شده آکواکراپ

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 357-370

سید کیومرث پژوهیده؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


تحلیل حساسیت پارامترهای رشدی گلرنگ در مدل AquaCrop با مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 611-623

عبدالله بهمنش؛ اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری


ارزیابی مدل SWAP برای شبیه‌سازی دو رقم زودرس و متوسط‌رس ذرت دانه‌ای در تراکم‌های مختلف کاشت تحت آبیاری بارانی

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1893-1907

شکوه کریمی؛ اصلان اگدرنژاد؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


مقایسه دو مدل AquaCrop و SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت دورهای مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1311-1321

حسن سیاحی؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


ارزیابی توابع تولید محصول به منظور برآورد عملکرد سیب‌زمینی در تیمارهای مختلف آبیاری

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1721-1732

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ صفورا اسدی کپورچال؛ اصلان اگدرنژاد


ارزیابی مدل‌های AquaCrop، WOFOST و CropSyst در شبیه‌سازی عملکرد کلزا در منطقه قزوین

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 715-726

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اصلان اگدرنژاد؛ آرش تافته؛ محسن احمدی