نویسنده = مهدی جوزی
ارزیابی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه توت‌فرنگی گلخانه‌ای تحت سطوح مختلف آبیاری در بسترهای کشت خاکی و غیرخاکی

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1697-1707

شمسی رضایی؛ حمید زارع ابیانه؛ حسن ساری‌خانی؛ مهدی جوزی


ارزیابی مدل AquaCrop تحت مدیریت کم‌آبیاری کلون‌های جدید سیب‌زمینی در همدان

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 230-240

مهدی جوزی؛ زهرا قربانی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ نبی الله سپهری؛ حمید زارع ابیانه


برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل از روش موازنه انرژی در مقایسه با روش تشتک تبخیر و فائو پنمن مونتیث

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 727-736

مهدی جوزی؛ حمید زارع ابیانه؛ حسن هژبر؛ احمد خسرایی