نویسنده = سرور رضاپوریان قهفرخی
مطالعه آزمایشگاهی بهبود عملکرد سازه متوقف کننده جریان واریزه‌ی سنگی با کاربرد موانع کاهش انرژی جنبشی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 783-795

سرور رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کوروش قادری؛ علیرضا شجاعی شاهرخ آبادی


مطالعه آزمایشگاهی بهبود عملکرد سازه متوقف‌کننده جریان واریزه‌ای

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1317-1330

سرور رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کوروش قادری


مطالعه آزمایشگاهی افزایش کارایی مانع شبکه‌ای انعطاف‌پذیر در برابر جریان واریزه‌ای

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 788-800

سرور رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کورش قادری