نویسنده = سعید برومندنسب
بررسی رابطه بین شاخص تنش آبی گیاه نیشکر و رطوبت خاک در دو سامانه آبیاری سطحی (جویچه ای انتها بسته) و قطره ای زیرسطحی

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 805-815

محسن اکبری چمنی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومندنسب؛ علی شینی دشتگل


ارزیابی اثر آیینه، جهت و عایق بر میزان آب تولیدی در گلخانه به روش آبیاری تقطیری

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 865-874

زینب حمید؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومندنسب


برآورد ابعاد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با استفاده از آنالیز ابعادی

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 626-636

سعید زندی؛ سعید برومندنسب؛ جواد آینه چی


مدلسازی شوری خاک شبکه آبیاری و زهکشی گتوند-عقیلی با استفاده از تصویر ماهواره لندست 8 و رگرسیون های OLS و Ridge

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1039-1051

حسین رحمتی؛ سعید برومندنسب؛ زهرا ایزدپناه؛ محمد الباجی


شناسایی تغییرات ناگهانی و تدریجی پارامترهای کیفی آب در ایستگاه‌های پایین‌دست سد گتوندعلیا

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 458-471

حسین رحمتی؛ سعید برومندنسب؛ زهرا ایزد پناه؛ محمد الباجی