نویسنده = زهره فرجی
ارزیابی آماری داده‌های بارش GPCC، GPCP، CMAP و NCEP-NCAR با داده‌های مشاهده‌ای در استان‌های البرز، قزوین، زنجان، کردستان و همدان

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1879-1896

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ زهره فرجی


تخمین دمای هوا و سطح زمین با استفاده از GLDAS و NCEP/NCAR

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 931-944

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار؛ زهره فرجی


ارزیابی اجزای بیلان آب حاصل از مدل سطح زمین GLDAS-2 و GLDAS-2.1در استان قزوین

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 462-474

زهره فرجی؛ عباس کاویانی