نویسنده = مهدی کوچک زاده
ارزیابی الگوریتم سبال جهت برآورد تبخیر- تعرق واقعی در منطقه وردیج

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 125-135

محمد ٌصانع؛ مهدی کوچک زاده؛ فرود شریفی


برآورد نیاز آبی و برنامه‌ریزی آبیاری درخت سنجد به عنوان فضای سبز شهری

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1869-1878

جواد علایی؛ مهدی کوچک زاده؛ فرود شریفی


بررسی تاثیر مقادیر و مصرف تقسیطی نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای بر کارآیی مصرف آب و کود در ذرت دانه‌ای

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 919-930

فرید فیض اله پور؛ فریبرز عباسی؛ مهدی کوچک زاده؛ رجب چوگان؛ محمد نبی غیبی