نویسنده = محسن گودرزی
کاربرد مدل تراز انرژی برای پیش‌بینی تعرق و شرایط خرد اقلیم داخل گلخانه با استفاده از داده‌های هواشناسی

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2060-2074

سید معین الدین رضوانی؛ حمید زارع ابیانه؛ محسن گودرزی


توزیع تعرق و کمبود فشار بخار در گلخانه ی تجاری

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1191-1203

سید معین الدین رضوانی؛ حمید زارع ابیانه؛ محسن گودرزی