نویسنده = عطااله نجفی جیلانی
بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر رواناب سطحی با مدل SWAT (مورد مطالعه: رودخانه مزلقان )

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 121-137

شهاب حاجی قاسمی؛ محمود ذاکری نیری؛ عطااله نجفی جیلانی