نویسنده = نگار نورمهناد
تأثیر اندازه ذرات کود گاوی بر انتقال آلودگی باکتریایی با استفاده از مدل جذب- واجذب در خاک تحت جریان اشباع

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1382-1393

حمداله نوروزی؛ سید حسن طباطبائی؛ نگار نورمهناد؛ حسین شیرانی


شبیه‌سازی رطوبت خاک توسط HYDRUS-1D در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی و سطحی در کشت گندم با استفاده از نتایج مدل‌ ET-HS

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 980-991

کامران عسگری؛ پیام نجفی؛ سید حسن طباطبائی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ شهرام کیانی؛ نگار نورمهناد