نویسنده = سید مرتضی مرادیان وفایی
پیش بینی عملکرد نیشکر تحت مدیریت‌های مختلف مزرعه با استفاده از مدل Aqua Crop (مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی)

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 39-53

سید مرتضی مرادیان وفایی؛ امیر سلطانی محمدی؛ عبدعلی ناصری؛ پیتر وان اوئل