نویسنده = علی کرامتزاده
ارزیابی اثرات سیاست‌های کاهش مصرف آب بر پایداری زراعی در اقلیم میانی استان گلستان

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 446-459

رحمت اله کاظمی نژاد؛ اعظم رضایی؛ رامتین جولایی؛ علی کرامتزاده