کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تعیین خشکسالی طبیعی آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخص جدید NGDI

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 561-572

مصطفی گودرزی؛ غلامرضا گودرزی


پایش چند شاخصی خشکسالی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 804-815

فرزانه ایمانی بوژانی؛ مریم کیانی صدر؛ سهیل سبحان اردکانی؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی


ارزیابی محصول ماهواره‎ای CHIRPS در بررسی روند تغییر بارش‎های جنوب شرق ایران

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 670-684

آمنه میان‌آبادی؛ خسرو سالاری؛ یاور پورمحمد


اثر تغییراقلیم برشدت و فراوانی خشکسالی در خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 482-497

مختار صالحی طبس؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ غلامرضا زمانی؛ مهدی امیرآبادی زاده


ارزیابی کیفیت مواجهه با خشکسالی در برنامه‌های منطقه‌ای- مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1130-1140

وحید یگانگی دستگردی؛ محمد حسین شریف زادگان؛ نغمه مبرقعی دینان


ارزیابی فضایی آسیب پذیری بخش کشاورزی نسبت به خشکسالی -مطالعه موردی چهارمحال و بختیاری

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1141-1152

وحید یگانگی دستگردی؛ محمد حسین شریف زادگان؛ نغمه مبرقعی دینان


بررسی ارتباط بین پدیده انسو بر خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها در استان‌های ساحلی جنوبی ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 217-231

رضا ثمالی؛ ام البنین بذرافشان؛ مهدی بی نیاز؛ حمید مسلمی


تحلیل روند و نقطه شکست در سری‌های فصلی شاخص خشکسالی SPI در ایران

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 667-679

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی


بررسی فراوانی خشکسالی هواشناسی در حوضه کرخه استان لرستان

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 732-741

نجمه منظمی؛ حسین صدیقی؛ ناهید ولیزاده


تاثیر خشکسالی‌های اخیر بر منابع آب‌های زیرزمینی دشت یزد-اردکان

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 622-635

کمال امیدوار؛ مجید زارع؛ رضا ابراهیمی


خوشه‌بندی پهنه جغرافیایی ایران از لحاظ رخداد خشکسالی‌های بلند‌مدت هواشناسی

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 649-659

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی


بررسی روابط بین خشکسالی اقلیمی و متغیرهای خورشیدی در ایستگاه کرمانشاه

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 272-283

محمدحسین مبین؛ اعظم غلام‌نیا؛ رضا ابراهیمی


امکان‌سنجی پیش‌بینی خشکسالی سالانه بر اساس وضعیت خشکسالی در فصل بهار (پژوهش موردی ارازکوسه)

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 636-645

خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ محمد عبدالحسینی


ارزیابی پدیده‌های ترسالی و خشکسالی در استان خراسان با استفاده از نمایه‌های (PNPI, SPI, NITZCHE)

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 845-856

عبدالرضا ظهیری؛ حسین شریفان؛ فرزانه ابارشی؛ مهدی رحیمیان