کلیدواژه‌ها = منابع آب
بررسی گرافیکی و تحلیل آماری تغییرات کیفی و کمی آب رودخانه (مطالعه موردی: پلرود استان گیلان)

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 596-608

مصطفی اکبرپور بازرگانی؛ ابراهیم امیری؛ مجید عاشوری


تحلیل کاربرد رویکردهای هیدرولوژیکی و هیدرومورفواکولوژیکی در برآورد نیاز آبی اکولوژیکی و مطلوبیت زیستگاهی ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز در رودخانه لیقوان‌چای

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 645-664

محمدحسن نادری؛ امید جهاندیده؛ عماد خان احمدی؛ نرگس عرب؛ عاطفه عرب؛ میثم سالاری جزی


تحلیل تغییرات شاخص‌های هیدرولوژیک جریان رودخانه کارون در دوره‌های قبل و پس از احداث سد گتوند با استفاده از رویکرد محدوده تغییرپذیری

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 765-782

محمدحسن نادری؛ سیمین علی اوغلی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ رامین فضل اولی؛ آلتین قجقی


تحلیل جنبه‌های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در طراحی رژیم جریان ایده‌آل و بهینه زیست‌محیطی به منظور حفاظت از اکوسیستم رودخانه قره‌سو

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 464-481

محمدحسن نادری؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ مجتبی خوش روش؛ یوسف رجبی زاده


چگونگی توزیع رطوبت در خاک اطراف قطره‌چکان‌های زیرسطحی در بافت‌های مختلف خاک

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 399-406

رقیه باقری؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی