کلیدواژه‌ها = تقاضای آب
کاربست مدل سازی مبتنی بر عامل به منظور شبیه سازی اثر سناریوهای قیمتی و انشعاب رایگان بر تقاضای آب

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 316-328

سید فرزاد موسوی؛ نرگس صالح نیا؛ احمد سیفی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله


بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای آبیاری محصولات زراعی (مطالعه موردی: دشت مشهد)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1429-1438

سیده تینا مرتضوی نیا؛ علیرضا کرباسی


مدلسازی تقاضای آب خانگی شهر مشهد بر اساس مدل رگرسیون فازی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 259-270

امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ مجید فروزش