کلیدواژه‌ها = شبکه‌های عصبی مصنوعی
مقایسه رگرسیون و شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با آب معمولی و مغناطیسی

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 170-179

مرضیه عبدالهی سیاهکلرودی؛ جعفر نیکبخت؛ محمد حسین محمدی؛ محمدرضا خالدیان