کلیدواژه‌ها = آکواکراپ
برنامه‌ریزی آبیاری ذرت و تعیین توابع تولید آب و کود نیتروژن مصرفی با استفاده از مدل واسنجی‌شده آکواکراپ

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 357-370

سید کیومرث پژوهیده؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


پیش بینی عملکرد نیشکر تحت مدیریت‌های مختلف مزرعه با استفاده از مدل Aqua Crop (مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی)

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 39-53

سید مرتضی مرادیان وفایی؛ امیر سلطانی محمدی؛ عبدعلی ناصری؛ پیتر وان اوئل


واسنجی و ارزیابی مدل AquaCrop برای ذرت علوفه‌ای منطقه قزوین

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 108-115

حدیثه رحیمی خوب؛ عباس ستوده نیا؛ علیرضا مساح بوانی