کلیدواژه‌ها = جریان زیرسطحی
اولویت‌بندی مکان مناسب احداث سد زیرزمینی با AHP در حوزه آبخیز کجیبد- بالاقلی شهرستان گرمه

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 338-353

عزت اله عرب خزائلی؛ علی حشمت پور؛ مرتضی سیدیان؛ جواد چزگی


مدل‌سازی آزمایشگاهی وضعیت زهکشی جریان در آبخوان‌های ماسه‌ای و ارزیابی روابط تحلیلی موجود

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1486-1499

صادق نادری؛ منصور پرویزی؛ محمد صدقی اصل


مدل‌سازی فیزیکی سامانه جمع آوری جریان زیرسطحی از بستر رودخانه

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 294-306

الهه قوامی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی اصغر بهشتی