کلیدواژه‌ها = نیشکر
ارزیابی دو روش آبیاری از نظر بهره‌وری آب و عملکرد نیشکر در بازروئی دوم

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 155-164

نسیبه آورند؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ علی شینی دشتگل


پیش بینی عملکرد نیشکر تحت مدیریت‌های مختلف مزرعه با استفاده از مدل Aqua Crop (مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی)

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 39-53

سید مرتضی مرادیان وفایی؛ امیر سلطانی محمدی؛ عبدعلی ناصری؛ پیتر وان اوئل


کاربرد توزیعی مدل SWAP برای مدل‌سازی زراعی- هیدرولوژیکی زیرروزانه یک سیستم زراعی با زهکشی زیرزمینی

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1121-1136

فرزین پرچمی عراقی؛ فاطمه سمیع‌پور؛ عدنان صادقی لاری


بررسی کارایی مدل AquaCrop در تعیین زمان آبیاری گیاه نیشکر و پایش آن با شاخص تنش آبی گیاه

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1439-1450

جمال محمدی معله زاده؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند