کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی گیاهی
ارزیابی مدل SWAP برای شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب ذرت در مدیریت‌های مختلف آب و کود

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 573-584

کریم نیسی؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


مقایسه مدل‌های AquaCrop وORYZA در شبیه‌سازی عملکرد، زیست‌توده و کارایی مصرف آب سه رقم برنج تحت مدیریت کشت مختلف

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1066-1081

سید امیر حسین موسوی؛ اصلان اگدرنژاد؛ عبدالعلی گیلانی


ارزیابی مدل SWAP برای شبیه‌سازی دو رقم زودرس و متوسط‌رس ذرت دانه‌ای در تراکم‌های مختلف کاشت تحت آبیاری بارانی

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1893-1907

شکوه کریمی؛ اصلان اگدرنژاد؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


مقایسه دو مدل AquaCrop و SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت دورهای مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1311-1321

حسن سیاحی؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک