کلیدواژه‌ها = رطوبت نسبی
کاربرد مدل تراز انرژی برای پیش‌بینی تعرق و شرایط خرد اقلیم داخل گلخانه با استفاده از داده‌های هواشناسی

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2060-2074

سید معین الدین رضوانی؛ حمید زارع ابیانه؛ محسن گودرزی


به‌کارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل همبستگی بسامدی رطوبت نسبی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 257-265

علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی؛ سید مجید هاشمی نیا