کلیدواژه‌ها = پیزومتر
کاربرد الگوریتم K-Star در پیش‌بینی تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت آسپاس)

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 305-320

نوید راهنما؛ حیدر زارعی؛ فرشاد احمدی


استفاده از روش نوین الکترومغناطیس برای تعیین و ارزیابی سطح آب زیرزمینی در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1177-1188

سید مهدی عمادی؛ علی شاهنظری؛ زهرا سادات ریاضی‌راد