کلیدواژه‌ها = دستگاه الکترومغناطیس
استفاده از روش نوین الکترومغناطیس برای تعیین و ارزیابی سطح آب زیرزمینی در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1177-1188

سید مهدی عمادی؛ علی شاهنظری؛ زهرا سادات ریاضی‌راد