کلیدواژه‌ها = ذرت علوفه ای
پیش بینی مقدار تولید محصول ذرت علوفه‌ای بااستفاده از اطلاعات ماهواره‌ای

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 371-386

سمیرا امینی؛ امین علیزاده؛ علیرضا فرید حسینی؛ مهدی اکبری


اثر استفاده از پساب شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت مدیریت کم آبیاری (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 402-413

پدرام عباسی؛ حسین بابازاده؛ بهمن یارقلی؛ حسین باخدا