کلیدواژه‌ها = تبخیروتعرق مرجع
تأثیر خشکسالی بر عملکرد گندم و جو دیم در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 1010-1025

سعید شرفی؛ مهدی محمدی قلعه نی


ارزیابی مدل‌های شبکه‌بیزین و ماشین‌بردارپشتیبان در برآورد تبخیروتعرق مرجع (مطالعه ‏موردی: خرم‌آباد)‏

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 522-534

یاسر سبزواری؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور؛ بابک شاهی نژاد