کلیدواژه‌ها = ضریب دبی
بررسی آزمایشگاهی اثر شکل چاهک بر عملکرد سرریز فیوزگیت

دوره 17، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 1011-1023

سمیه خلیلی؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت قرارگیری سرریز فیوزگیت بر مشخصات هیدرولیکی جریان

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 337-349

سمیه خلیلی؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر ایجاد دندانه، روزنه و هواده در سرریز کنگره‎‌ای مثلثی

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 907-917

مجتبی خیلاپور؛ جواد مظفری؛ سید اسدالله محسنی موحد


بررسی آزمایشگاهی جریان در سازه ترکیبی سرریز کنگره‌ای ذوزنقه‌ای تک سیکل- دریچه

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 62-74

بهزاد خلیلی؛ اکرم عباسپور؛ داوود فرسادیزاده؛ جواد پارسا


برآورد ضریب دبی سرریزهای کنگره ای پلان منحنی با روش ترکیبی WOA-ANFIS

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1664-1676

سمیه امامی؛ جواد پارسا؛ حجت امامی


تعیین ضریب دبی سرریزهای لبه‌تیز کنگره‌ای U شکل تک سیکل با استفاده از روش مبتنی بر کرنل SVM

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1722-1736

فیروز محمدی؛ یوسف حسن زاده؛ کیومرث روشنگر


بررسی تاثیر تبدیل ناگهانی کانال بر ضریب دبی دریچه سالونی-بیضوی در شرایط جریان مستغرق

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 115-124

سید محسن سجادی؛ هومن خیبر؛ جواد احدیان


بررسی خصوصیات جریان ترکیبی در سرریز لبه تیز مرکب و دریچه مستطیلی

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1337-1349

مهسا پسرکلو؛ علیرضا عمادی


مقایسه ضریب دبی عبوری در سرریزهای کنگره‌ای با هندسه‌های متفاوت با استفاده از نرم افزار Flow-3D و مدل آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 982-993

امیررضا بهره بر؛ محمد حیدرنژاد؛ علیرضا مسجدی؛ امیرعباس کمان بدست؛ امین بردبار


ارزیابی مدل SVM و رگرسیون غیرخطی در محاسبه ضریب بده سرریزهای جانبی کلیدپیانویی برای بهره‌گیری در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 994-1003

یاسر مهری؛ سولماز اسماعیلی؛ جابر سلطانی؛ مجتبی صانعی؛ محمد رستمی


مقایسه مدل‌سازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت‌های مختلف جانمایی سرریز

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 503-511

شهرام اسمعیل‏زاده؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس؛ فرزاد ارجمندکیا


تحلیل هیدرولیکی چرخش سرریز- دریچه نیم‌استوانه‌ای با بازشدگی ثابت

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 709-721

سمیرا ضیایی فر؛ مهدی مفتاح هلقی؛ محسن مسعودیان؛ امیراحمد دهقانی


مطالعه عددی عوامل موثر بر عملکرد هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز کنگره‌ای

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 865-875

الهام ضمیری؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین


ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی ضریب دبی دریچه سالونی در شرایط جریان مستغرق

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 811-819

فاطمه یوسفوند؛ محمد جواد منعم؛ محمدرضا کاویانپور