کلیدواژه‌ها = گلخانه
ارزیابی اثر آیینه، جهت و عایق بر میزان آب تولیدی در گلخانه به روش آبیاری تقطیری

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 865-874

زینب حمید؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومندنسب


تحلیل حساسیت روش‌های برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع به تغییرات فاکتورهای هواشناسی در شرایط گلخانه

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 307-315

حدیثه رحیمی خوب؛ تیمور سهرابی؛ مجتبی دلشاد


اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه ای

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1527-1537

سید معین الدین رضوانی؛ قاسم زارعی؛ حمید رضا سالمی


تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه‌ای گوجه‌فرنگی در منطقه همدان

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 770-785

سیدمعین‌الدین رضوانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ ‌ فریبا بیات؛ حمید زارع ابیانه


مقایسه تبخیر و تعرق مرجع روزانه محاسبه‌شده و واقعی در شرایط گلخانه‌ای در اقلیم نیمه‌خشک

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 937-947

سعید اکبری فرد؛ بهرام بختیاری؛ محمد محمد میرحبیبی؛ عباس رضایی استخروئیه