کلیدواژه‌ها = معادلات نفوذ
ارزیابیِ روش‌هایی‌ برای استخراج معادلات نفوذ در آبیاری جویچه‌ای

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 472-484

حسین شیبانی؛ امید محمدی؛ علیرضا سلطانی


اشتقاق و ارزیابی توابع انتقالی ضرایب معادلات نفوذ آب به خاک در مناطق مختلف

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 769-779

رحمان باریده؛ سینا بشارت؛ حبیب خداوردیلو