کلیدواژه‌ها = بافت خاک
تاثیر میانگین شعاع ذرات خاک در برآورد منحنی رطوبتی آب –خاک بر اساس مدل آریا و پاریس

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2234-2243

محمد مهدی چاری؛ علیرضا وحیدی


واسنجی و ارزیابی مدلهای مختلف نفوذ آب در خاک (مطالعه موردی: سه منطقه در غرب کشور)

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 91-102

یاسر سبزواری؛ عباس پارسایی؛ امیرحمزه حقی آبی


تغییرات زمانی نفوذ آب باران به خاک تحت تأثیر محتوای رطوبت اولیه خاک

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 575-587

علیرضا واعظی؛ مهران بهتری؛ مجید فرومدی


تبخیر از سطح خاک سنگریزه ای بدون پوشش، متأثر از مقدار سنگریزه و بافت خاک

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 722-731

زهرا شاهی؛ علی شعبانی؛ محسن زارعی ورزنه؛ علیرضا سپاسخواه


بررسی اثر افزودن کود بر ضریب گیاهی، رشد ریشه و اندام هوایی ذرت علوفه‌ای

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 842-853

محمد قربانیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمیده نوری


اثر آب شور مغناطیسی شده بر نفوذپذیری و هدایت الکتریکی بافت‌های مختلف خاک

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 646-654

مجتبی خوش روش؛ علیرضا کیانی