کلیدواژه‌ها = رودخانه اترک
مدل‌سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 678-690

محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


روش‌های نظریه ورشکستگی در تخصیص منابع آبی مشترک (مطالعه موردی: رودخانه اترک)

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 594-604

سمیرا میرشفیعی؛ حسین انصاری؛ حجت میان آبادی