کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
سرریز کنگره‌ای شبه‌کسینوسی و بررسی ضریب دبی آن با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی-پیش‌بینی

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 319-332

سمیه امامی؛ جواد پارسا؛ حجت امامی؛ اکرم عباسپور


پیش‌بینی تبخیر‌- تعرق مرجع روزانه با استفاده از روش ترکیبی هوشمند مصنوعی بر پایه الگوریتم پیش‌پردازش‌کننده تجزیه مد تجربی

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1376-1390

امین امیر عشایری؛ جواد بهمنش؛ وحید رضا وردی نژاد؛ نسرین فتح اله زاده


پیش‌بینی و تحلیل عدم قطعیت تغییرات کاربری اراضی در حوضه زرینه‌رود

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 352-364

غلامعباس سهولی؛ مجید دلاور؛ محسن قمری اصل


امکان‌سنجی پیش‌بینی خشکسالی سالانه بر اساس وضعیت خشکسالی در فصل بهار (پژوهش موردی ارازکوسه)

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 636-645

خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ محمد عبدالحسینی