کلیدواژه‌ها = منابع آبی
نقش منابع آبی در مکان‌گزینی محوطه‌های دور‌ه ساسانی دشت سیستان

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 712-726

شبنم فتحی سوگلی تپه؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری


بررسی امنیت آبی در اقلیم‌های خشک از دیدگاه شاخص رد پای آب (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 735-746

اعظم عربی یزدی؛ ناصر نیک‌نیا؛ نجمه مجیدی؛ حسین امامی