کلیدواژه‌ها = NDVI
پیش بینی مقدار تولید محصول ذرت علوفه‌ای بااستفاده از اطلاعات ماهواره‌ای

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 371-386

سمیرا امینی؛ امین علیزاده؛ علیرضا فرید حسینی؛ مهدی اکبری


کاربرد شاخص‌های سنجش از دور در تخمین پوشش تاجی، زیست‌توده و تاریخ کشت گندم

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 193-204

محمدهادی جرعه نوش؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری؛ مجتبی پاک پرور؛ صالح تقوائیان


برآورد عملکرد برنج در بخشی از شبکه سفیدرود گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ( مطالعه موردی: صومعه سرا)

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 591-601

مجتبی رضایی؛ محمود رائینی سرجاز؛ علی شاهنظری؛ مجید وظیفه‌دوست