کلیدواژه‌ها = مدل SWAT
بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر رواناب سطحی با مدل SWAT (مورد مطالعه: رودخانه مزلقان )

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 121-137

شهاب حاجی قاسمی؛ محمود ذاکری نیری؛ عطااله نجفی جیلانی


ارزیابی سیاست‌های کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی در چارچوبی همبسته

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1410-1425

لیلا گلی رئیسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور


شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدل‌های گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضه‌ی آبریز سد سلمان فارسی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 243-258

دل آرام هوشمند کوچی؛ کاظم اسماعیلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ داور خلیلی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه دشت ورامین با استفاده از مدل SWAT

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 354-366

نگار شهوری؛ صادق خلیلیان؛ سید حبیب اله موسوی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


مدلسازی رواناب و برآورد میزان تغییرات رواناب در اثر عوامل اقلیمی و انسانی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 475-485

لیلا ملکانی؛ حبیبه عباسی


برآورد کمی و پیش‌بینی کیفی پارامتر نیترات موجود در رواناب حوضه آبریز کن تحت شرایط تغییر‌ اقلیم

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 53-62

نیلوفر فلاح رستگار؛ محمدحسین نیک سخن


مدل‌سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 678-690

محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی