کلیدواژه‌ها = MODFLOW
بررسی عدم قطعیت پارامتر هدایت هیدرولیکی در مدل سازی آب زیرزمینی با روش مونت کارلوی فضای تهی

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 863-877

هادی ابراهیمی؛ طاهر رجائی؛ وحید نورانی


مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT3DMS

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 27-37

پریسان طاهریان؛ حسین انصاری؛ کامران داوری؛ علی اصغر بهشتی؛ علی نقی ضیایی


شبیه‌سازی عددی جهت ارائه رابطه‌ای برای برداشت بهینه آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دامنه)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1362-1375

مهدی ملک محمودی؛ علی احمدی بادجانی؛ طاهر رجایی؛ محمد جوادی راد


شبیه‌سازی عددی روند تغییرات کروم در آبخوان دشت بیرجند

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1203-1216

افسانه فرپور؛ یوسف رمضانی؛ ابوالفضل اکبرپور


کاربرد فیلتر کالمن غیر‌خطی توسعه‌یافته در بهبود نتایج مدل‌سازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان آزاد

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 275-282

سارا ساریخانی؛ مهدی ناصری؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محمدباقر شریفی


تحلیل عدم قطعیت در مدل‌سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد)

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 755-769

مریم عابدینی؛ علی نقی ضیایی؛ مجتبی شفیعی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ جواد مشکینی