کلیدواژه‌ها = محاسبات نرم
ارزیابی مدل هیبریدی ANN-PSO و روش‌های مختلف داده‌کاوی در برآورد تبخیر و تعرق ماهانه در دو اقلیم مختلف

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 924-936

سید محمدرضا حسینی وردنجانی؛ مجتبی خوش روش؛ سید ابراهیم حسینی کاکولکی؛ مسعود پورغلام آمیجی