کلیدواژه‌ها = کود اوره
بررسی اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن برخصوصیات کمی و کیفی گندم در مازندران

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2217-2233

محمد اسماعیل کمالی؛ مهرداد شهابیان


ارزیابی تاثیر بیوچار و هیدروچار اصلاح شده بر کاهش آبشویی نیترات در خاک لوم در شرایط غیر اشباع

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 761-772

یزدان خدارحمی؛ امیر سلطانی محمدی سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری


شبیه‌سازی چرخه نیتروژن در مدیریت‌های مختلف مدت زمان اعمال کود اراضی شالیزاری با استفاده از HYDRUS-1D

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 723-731

مریم نوابیان؛ نرگس جلیل‌نژاد ماسوله؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ محمدحسن بیگلویی