کلیدواژه‌ها = فاضلاب
بررسی تاثیر استفاده از آب، پساب و فاضلاب های شهری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زبان گنجشک

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 637-649

پویا پارسا؛ امین علیزاده؛ علیرضا فرید حسینی


آنالیز روش‌های برآورد نفوذپذیری خاک در اراضی آبیاری‌شده با پساب شهری تصفیه‌شده

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 871-882

نصیر روشناس؛ فاطمه کاراندیش؛ سیدمحمود طباطبایی؛ علیرضا حسن‌اقلی؛ سلمان شریف آذری