کلیدواژه‌ها = محیط متخلخل
بررسی هیدرولیک جریان شعاعی غیردارسی در آبخوان‌های آزاد در شرایط ماندگار

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1580-1588

محمد شایان نژاد؛ افسانه ابراهیمی


ارزیابی پیشبینی دو مدل هدایت هیدرولیکی غیراشباع با در نظرگیری عدم قطعیت پارامترها

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1515-1526

آرش مدرسی راد؛ بیژن قهرمان؛ ابوالفضل مساعدی؛ مجتبی صادق


شبیه‌سازی تجربی وعددی انتقال کوپل حرارت و آب در محیط متخلخل خاک

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 484-495

علی اصغر میرزایی؛ امیرحسین ناظمی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ رضا دلیرحسن‌نیا


مدل‌سازی فیزیکی سامانه جمع آوری جریان زیرسطحی از بستر رودخانه

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 294-306

الهه قوامی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی اصغر بهشتی


معرفی مدل توسعه یافته KDW-VG و بررسی کارایی آن در شبیه‌سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 960-972

مصطفی مرادزاده؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ محمد رضا خالدیان