کلیدواژه‌ها = آبیاری
ارزیابی روش یک نقطه ای در برآورد مشخصات نفوذ (مطالعه روش مقیاس‌سازی)

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 117-128

مرتضی بزی؛ محمد مهدی چاری؛ معصومه دلبری


ارزیابی بهره ‏وری آب سامانه ‏های آبیاری سطحی، بارانی و قطره‏ ای در مزارع تولید جو استان مرکزی

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 831-840

مصطفی گودرزی؛ ابوالقاسم حقایقی؛ ابوالفضل هدایتی پور


ارزیابی مدل ORYZA2000 برای پیش بینی تولید ارقام برنج تحت مدیریت آبیاری غرقاب و تنش خشکی

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 217-229

سید فخرالدین مومن زاده؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ ابراهیم امیری


اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه ای

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1527-1537

سید معین الدین رضوانی؛ قاسم زارعی؛ حمید رضا سالمی


تأثیر سطوح تخلیه مجاز رطوبتی بر عملکرد ریشه، شکر و قند چغندرقند در استانهای منتخب کشور

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1750-1761

حمیدرضا سالمی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ هادی افشار؛ جمال احمدآلی؛ ابوالفضل ناصری


امکان‌سنجی کشت گلخانه‌ای با استفاده از آبیاری چگالشی (گیاه مورد مطالعه: ریحان)

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1067-1078

حسین عرب نژاد؛ فرهاد میرزایی شیرکوهی اصل؛ حمیده نوری


ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آب و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در روش‌های کشت مستقیم و نشایی

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1331-1341

میلاد خواجه مظفری؛ محمد عبدالحسینی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ محمدرضا فرزانه


پیش بینی عملکرد ذرت علوفه ای و تحلیل حساسیت پارامترهای مدیریتی با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1460-1470

سالومه سپهری؛ فریبرز عباسی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


تأثیر آبیاری با آب رودخانه زرجوب بر تجمع عناصر سنگین در دانه برنج

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 618-625

محمدرضا خالدیان؛ مجتبی رضایی


اثر شستشو بر مسدود شدن قطره‌چکان‌ها ‌در شرایط استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهر سنندج

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-11

آرزو گلزاری؛ پرویز فتحی؛ چنور عبدی


رابطه بین عملکرد ذرت با مصرف آب (نیاز آبی محاسباتی و کمبود رطوبت خاک)

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 605-613

حسین ابراهیمی؛ حسین حسن پوردرویشی


مقایسه ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره‌ای مرکبات درخاک با بافت متوسط و سنگین

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 447-457

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابراهیم زارع؛ حسین دهقانی سانیج