دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 61، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-140 

مقاله پژوهشی

ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی و مدل عددی MODFLOW در پیشبینی سطح ایستابی (مطالعه موردی: خراسان جنوبی - دشت بیرجند)

صفحه 1-10

محسن محتشم؛ امیر احمد دهقانی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ مهدی مفتاح هلقی


اثر آستانه بر کاهش آبشستگی اطراف پایه پل در شرایط جریان سیلابی

صفحه 69-79

حسینعلی عرب؛ کاظم اسماعیلی؛ علی اصغر بهشتی؛ محمدرضا اکبرزاده


بازسازی دادههای بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمینآماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی

صفحه 93-103

نجمه خلیلی؛ امین علیزاده؛ حجت رضایی پژند؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ محمد کافی؛ کامران داوری


واسنجی و ارزیابی سه روش تجربی برآورد تبخیرتعرق مرجع (مطالعه موردی: سه اقلیم از 6 اقلیم ایران)

صفحه 104-112

پریسا پاشاخواه؛ حسین ابراهیمی؛ سارا بلوک آذری؛ حسین حسن پور درویشی