نویسنده = سارا اسدی
بررسی رابطه آب و هوا با عملکرد و کارایی مصرف نور در کدو پوست‎کاغذی (Cucurbita pepo L.)

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 839-851

محمد بنایان1؛ مرتضی گلدانی؛ محمد‌رضا نادری؛ سارا اسدی


ارزیابی رابطه بارش تجمعی و عملکرد گندم و جو با استفاده از شاخص یکنواختی در منطقه نیمه‌خشک مشهد

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 636-646

محمد بنایان اول؛ سارا اسدی؛ حسن صالحی؛ سعیده کوزه‌گران