نویسنده = اعظم عربی یزدی
برآورد و مقایسه‌ی ردپای آب در بخش صنعت و کشاورزی (مطالعه‌ی موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 565-574

علی شهیدی؛ مصطفی دهقان؛ محمد حسین نجفی مود؛ اعظم عربی یزدی


ارزیابی ردپای آب سبز و آبی محصولات دامی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 911-922

اعظم عربی یزدی؛ ناصر نیک نیا