کلیدواژه‌ها = آبشکن‌های سری ترکیبی
مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن ساده تحت تأثیر آبشکن های مجاور

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 840-849

شهاب نیر؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین؛ محمد رستمی