کلیدواژه‌ها = آزمون من-کندال
شناسایی تغییرات ناگهانی و تدریجی پارامترهای کیفی آب در ایستگاه‌های پایین‌دست سد گتوندعلیا

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 458-471

حسین رحمتی؛ سعید برومندنسب؛ زهرا ایزد پناه؛ محمد الباجی


بررسی روند تغییرات بارش و دمای شمال‌غرب کشور در نیم قرن اخیر

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 797-809

علیرضا امیررضائیه؛ جهانگیر پرهمت؛ فرشاد احمدی


به‌کارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل همبستگی بسامدی رطوبت نسبی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 257-265

علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی؛ سید مجید هاشمی نیا